ข้อตกลง

Pergo Lite Agreements

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้ 29 สิงหาคม 2561

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (“เรา”) เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://pergolite.pergochairs.com (“เว็บไซต์”)

หน้าเว็บนี้ให้ข้อมูลนโยบายในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลนั้นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด จัดทำขึ้นโดย FreePrivacyPolicy.com

เราใช้ข้อมูลของคุณในการให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากไม่ได้มีการระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ข้อตกลงที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเหมือนกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเราบนเว็บไซต์ https://www.pergochairs.com
การเก็บและใช้ข้อมูล

เราเก็บข้อมูลหลายประเภทด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ของเราแก่คุณ ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลระบุตัวบุคคลบางส่วนที่ใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ขณะคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง):
อีเมลแอดเดรส
ชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ เขต แขวง จังหวัด รหัสไปรษณีย์
คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจเก็บข้อมูลการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ด้วย (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล อาทิ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไอพีแอดเดรส) ประเภทของเบราเซอร์ รุ่นของเบราเซอร์ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เวลาและวันที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่คุณอยู่ในหน้านั้นๆ รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ (UDID) และข้อมูลในการวินิจฉัย (Diagnostic Data) อื่นๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายคลึงกันในการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและเก็บข้อมูลบางส่วน

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอาจมีรหัสอ้างอิงนิรนามอยู่ด้วย เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังเบราเซอร์และเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีติดตาม เช่น บีคอนส์ แท็ก และสคริปต์ เพื่อเก็บและติดตามข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถกำหนดให้เบราเซอร์ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์บางส่วนของเรา

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

Session Cookies เราใช้ Session Cookies เพื่อให้บริการเว็บไซต์ของเรา Preference Cookies เราใช้ Preference Cookies เพื่อจดจำความชอบและการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ Security Cookies เราใช้ Security Cookies เพื่อความปลอดภัย การใช้ข้อมูล

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:

เพื่อให้บริการและดูแลรักษาเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ให้คุณทราบ เพื่อให้คุณใช้งานฟีเจอร์เชิงตอบโต้บนเว็บไซต์เราได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนแก่ลูกค้า เพื่อการวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลที่มีค่า เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป เพื่อดูแลและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อตรวจหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับการถ่ายโอนและเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเขต แขวง ประเทศ หรือเขตอำนาจของรัฐบาลอื่น ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจของรัฐบาลคุณ

หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศไทยและเลือกให้ข้อมูลแก่เรา โปรดทราบไว้ว่าเราถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังประเทศไทยและประมวลผลข้อมูลในประเทศ

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการส่งข้อมูลประเภทนี้เป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานข้อมูลของคุณอย่างรัดกุมและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรหรือประเทศ หากไม่มีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์หรือสาธารณะ เพื่อป้องกันการรับผิดทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดปลอดภัยเต็มร้อย แม้เราจะพยายามใช้วิธีที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้เว็บไซต์ของเรา (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการเว็บไซต์แทนเรา เพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเพื่อช่วยเราวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

บุคคลที่สามเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพียงเพื่อทำหน้าที่ที่กล่าวเบื้องต้นแทนเรา และต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การวิเคราะห์ข้อมูล

เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการดูแลและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของ Google ที่ติดตามและรายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อติดตามและดูแลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บริการอื่นๆ ของ Google โดย Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล และปรับแต่งเครือข่ายโฆษณาของ Google เอง

คุณสามารถเลือกไม่ให้ Google Analytics นำข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เราไปใช้งานได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ โปรแกรมดังกล่าวป้องกันไม่ให้ Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แก่ Google Analytics

อ่านข้อมูลแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

ลิงก์สู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแล หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม ระบบจะนำคุณไปสู่หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ให้บริการแก่บุคคลมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่มีนโยบายจะเก็บข้อมูลระบุตัวตนจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและทราบว่าเด็กภายใต้การดูแลของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้าเว็บนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมล และ / หรือ คำประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะมีผลบังคับใช้และปรับ “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการโพสต์นโยบายดังกล่าวบนหน้าเว็บนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเรา: ทางอีเมล info@pergochairs.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด


ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป


1. คำนิยาม


ให้คำนิยามต่อไปนี้มีความหมายดังนี้ เว้นแต่จะได้จะมีบริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

“ลูกค้าหลายราย” หรือ “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีบัญชีเพอร์โก้ ไลท์

“ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป” หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป

“สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ชื่อบริการ ชื่อโดเมน เครื่องหมายรูปลักษณ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า องค์ความรู้ สิทธิในกู๊ดวิลล์ ฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่าน สิทธิในการออกแบบ ซึ่งรวมถึงภาพ เสียง กราฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบของการคุ้มครองใดๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนใน ณ ที่ใดๆ ในโลก

“รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่สมบูรณ์ซึ่งลูกค้าจะต้องใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ ของลูกค้า

“เพอร์โก้ ไลท์” หมายถึง เว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 18 อาคาร เอ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 และบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด มีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายทั้งสิ้น

“ผลิตภัณฑ์” หรือ “ผลิตภัณฑ์หลายชิ้น” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ให้ท่านและ/หรือลูกค้าเช่า โดยการเป็นสมาชิกตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งเพอร์โก้ ไลท์ อาจเพิ่มหรือนำออกจากเว็บไซต์ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์ที่ใช้บังคับกับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ https://pergolite.pergochairs.com/ บนหน้าเว็บไซต์และบนอุปกรณ์พกพา

“การเป็นสมาชิก” หมายถึง การบริการการเป็นสมาชิกซึ่งดำเนินการโดยเพอร์โก้ ไลท์ เพื่อให้ลูกค้าเช่าผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์

“ค่าสมาชิก” หมายถึง ค่าสมาชิกสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่เพอร์โก้ ไลท์ ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์

“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก วิธีการใช้ ประกาศ และกฎหรือนโยบายอื่นใดทั้งหมดที่ใช้บังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์

“ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อผู้ใช้ที่สมบูรณ์ของลูกค้าที่มีบัญชีเพอร์โก้ ไลท์

“ท่าน” หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของเพอร์โก้ ไลท์ หรือไม่

“ข้อมูลของท่าน” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่เพอร์โก้ ไลท์ ไม่ว่าโดยผ่านทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล และวิธีการอื่นใดทั้งหมดไม่ว่าโดยการเป็นสมาชิกและ/หรือการสร้างบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลการชำระเงิน

2. การใช้งานทั่วไปและ/หรือการเข้าถึงเว็บไซต์


2.1 ในการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเพอร์โก้ ไลท์ เพอร์โก้ ไลท์ สงวนสิทธิในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านรับทราบและผูกพันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์และ/หรือตามอีเมลบอกกล่าวจากเพอร์โก้ ไลท์ ที่ท่านได้รับ ซึ่งได้ทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปนี้

2.2 เพอร์โก้ ไลท์ กำหนดให้ลูกค้าสร้างบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ และยืนยันบัญชีดังกล่าวผ่านอีเมลยืนยันจากเพอร์โก้ ไลท์ เพื่อการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ เพอร์โก้ ไลท์ มีดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกร้องให้ท่านปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านโดยทันทีไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

3. ทรัพย์สินทางปัญญา


เพอร์โก้ ไลท์ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่แสดงบนหรือที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดๆ

4. การเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ (Hyperlinks) และการโฆษณา


เพอร์โก้ ไลท์ อาจรวมการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ (hyperlink) และ/หรือป้ายโฆษณาบนเว็บไซต์ (banner) ของเว็บไซต์อื่นๆ หรือเนื้อหาบนอินเตอร์เน็ตไว้บนเว็บไซต์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงถึงดังกล่าวเป็นของและ/หรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก และไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเพอร์โก้ ไลท์ เพอร์โก้ ไลท์ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาด ความเท็จ ความไม่ถูกต้อง และเนื้อหาไม่พึงประสงค์ใดๆ ในเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงถึงดังกล่าว ท่านตกลงว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ถูกเชื่อมโยงถึงดังกล่าวของท่านเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

5. ข้อมูลของท่าน


การให้ข้อมูลของท่านเป็นการแสดงว่าท่านยินยอมและอนุญาตให้เพอร์โก้ ไลท์ ผู้ดำเนินการของเพอร์โก้ ไลท์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเพอร์โก้ ไลท์ ใช้ข้อมูลของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์

(ก) การส่งอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลและโปรโมชั่นถึงท่าน

(ข) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกและการรับผลิตภัณฑ์คืน

(ค) การให้บริการการสนับสนุนลูกค้า

(ง) การจัดการบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ ของท่าน และ

(จ) การตรวจสอบความถูกต้องและการดำเนินธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการชำระเงินที่ท่านได้ทำไว้กับเพอร์โก้ ไลท์

6. การยกเลิก


เพอร์โก้ ไลท์ มีดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในการที่อาจยุติการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือยุติชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน โดยให้มีผลทันทีที่แจ้งให้ท่านทราบ

7. การบอกกล่าว


7.1 การบอกกล่าวหรือการสื่อสารอื่นใดทั้งหมดให้ถือว่าเป็นการแจ้งให้ท่านทราบโดยชอบแล้ว ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีการสื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าท่านได้รับแจ้ง ณ วันที่ลงไว้

(ข) ในกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลล่าสุดซึ่งท่านได้แจ้งไว้ ให้ถือว่าท่านได้รับแจ้งในวันถัดจากวันที่มีการส่งไปรษณีย์หรือส่งอีเมล

7.2. ท่านสามารถทำคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเพอร์โก้ ไลท์ และส่งไปยังที่อยู่ที่กำหนด ณ 93/1 อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ชั้น 18 อาคาร เอ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยจ่าหน้าถึง บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด หรือส่งไปยังอีเมล info@pergochairs.com เท่านั้น และให้ถือว่าเพอร์โก้ ไลท์ ได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าว ณ วันที่ได้รับเท่านั้น ทั้งนี้ เพอร์โก้ ไลท์ จะพยายามตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยเร็ว แต่เพอร์โก้ ไลท์ ไม่รับประกันความรวดเร็วในการตอบกลับดังกล่าว

8. ข้อกำหนดอื่นๆ


8.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และท่านจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาลที่มีเขตอำนาจในประเทศไทย

8.2 ท่านยอมรับและตกลงว่า บันทึกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล คำสั่ง ข้อมูลของท่าน รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ ซึ่งอยู่ในการเก็บรักษาของเพอร์โก้ ไลท์ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์และการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์จะมีผลผูกพันและเป็นข้อยุติของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการใดๆ ทั้งหมด และเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติแล้ว ท่านตกลงว่า บันทึกดังกล่าวทั้งหมดเป็นที่ยอมรับได้ในฐานะต้นฉบับของหลักฐานในศาลและ/หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีเขตอำนาจ และท่านจะไม่ต่อสู้หรือโต้แย้งความยอมรับได้ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือความแท้จริงของบันทึกดังกล่าวบนพื้นฐานเพียงแค่ว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่นำออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อประการเช่นนี้ ท่านสละสิทธิ์ในสิทธิใดๆ ในการคัดค้าน (หากมี)

------------------------------------------------------

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก


1. คำนิยามและการตีความ


ให้คำนิยามและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปมีผลใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้ด้วย เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น


2. ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไป และบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ ของลูกค้า


2.1 ข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปให้นำมาใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกโดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้

2.2 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า การเข้าถึงเว็บไซต์ การเป็นสมาชิกใดๆ และข้อมูลของท่าน ข้อมูล หรือการสื่อสารใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้าให้ถือว่าเป็น
(ก) การเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้า

(ข) การเป็นสมาชิกของลูกค้า และ/หรือ แล้วแต่กรณี

(ค) ข้อมูลที่นำเข้าของลูกค้า

ลูกค้ารับรองว่าจะเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะต้องผูกพันและตกลงชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนให้แก่เพอร์โก้ ไลท์ และ/หรือผู้ดำเนินการของเพอร์โก้ ไลท์ เพื่อความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ การเป็นสมาชิก และข้อมูลที่นำเข้าใดๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของลูกค้า

2.3 ลูกค้าที่จะมีบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ จะต้องบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญา หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือไม่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญา ก่อนอื่นท่านต้องได้รับ

(ก) ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อุปถัมภ์ตามกฎหมาย

(ข) การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ปกครองหรือผู้อุปถัมภ์ตามกฎหมายของท่าน

(ค) การตกลงของผู้ปกครองหรือผู้อุปถัมภ์ตามกฎหมายในการรับผิดชอบต่อ (1) การกระทำของท่าน (2) ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก และ (3) การยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. การเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์


3.1 ลูกค้าสามารถสมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์ได้โดยผ่านบัญชีเพอร์โก้ ไลท์ ของลูกค้า โดยการกดเลือกผลิตภัณฑ์ไปใส่ไว้ในรถเข็น และกรอกแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ การเป็นสมาชิกแต่ละครั้งนั้นเป็นไปเพื่อผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น

3.2 การเป็นสมาชิกจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของเพอร์โก้ ไลท์ ผู้มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบโดยคำยืนยันการเป็นสมาชิก และการเป็นสมาชิกแต่ละครั้งซึ่งได้รับการยอมรับโดยเพอร์โก้ ไลท์ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดสัญญาการเป็นสมาชิกระหว่างลูกค้ากับเพอร์โก้ ไลท์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้ เพื่อความชัดเจน การเรียกเก็บเงินลูกค้าครั้งแรกตามข้อ 7.2 มิให้ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดสัญญาการเป็นสมาชิก

3.3 เมื่อสัญญาการเป็นสมาชิกเกิดขึ้นแล้ว เพอร์โก้ ไลท์ สงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาการเป็นสมาชิกในกรณีที่มีการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกผิดไปบนเว็บไซต์ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกจะถูกจัดส่งแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่ง และมีการเรียกเก็บเงินลูกค้าแล้วหรือไม่

3.4 การเป็นสมาชิกทุกคราวจะไม่สามารถเพิกถอนได้และเป็นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อมีการส่งผ่านเว็บไซต์แล้ว และ เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิ (แต่ไม่เป็นการบังคับ) ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกดังกล่าวและการเรียกเก็บเงิน โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า และไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก


4.1 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสำหรับสัญญาการเป็นสมาชิกทุกคราวมีกำหนด 1 เดือน ลูกค้าตกลงว่าการเป็นสมาชิกแต่ละคราวจะถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือบอกเลิก

4.2 ในกรณีที่มีการต่ออายุระยะเวลาการเป็นสมาชิกจนครบ 12 เดือน ลูกค้าจะต้องยินยอมให้ทีมงานของเพอร์โก้ ไลท์ ตรวจสอบ ทำความสะอาด และ/หรือกระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก เพอร์โก้ ไลท์ จะแจ้งลูกค้าให้ทราบกำหนดการสำหรับการบริการบำรุงรักษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

5. ค่าสมาชิก


5.1 ค่าสมาชิกผลิตภัณฑ์จะระบุไว้ ณ เวลาที่การเป็นสมาชิกของลูกค้าได้มีการส่งผ่านไปยังเพอร์โก้ ไลท์ เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือมีคำบอกกล่าว

5.2 ค่าสมาชิกขั้นต่ำมีกำหนดเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทสำหรับการเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์แต่ละคราวของลูกค้า เพอร์โก้ ไลท์ อาจเปลี่ยนแปลงค่าสมาชิกขั้นต่ำดังกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลหรือมีคำบอกกล่าว

5.3 ค่าสมาชิกรวมค่าจัดส่งและค่ารับคืนอย่างละ 1 ครั้ง

5.4 ค่าสมาชิกทุกคราวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิก


ลูกค้าสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกได้โดยการส่งคำขอตอบกลับไปยังอีเมลยืนยันที่ได้รับจากเพอร์โก้ ไลท์ ในกรณีมิได้มีการส่งคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนกำหนดการจัดส่งหรือรับคืน จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นเงินจำนวน 990 บาท

7. การชำระเงิน


7.1 ลูกค้าจะต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่เพอร์โก้ ไลท์ กำหนด และอนุญาตให้เพอร์โก้ ไลท์ เรียกเก็บค่าสมาชิกและค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดขึ้นเนื่องจากคำขอของลูกค้า (ถ้ามี) ผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้

7.2 ค่าสมาชิกจะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือนผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้ากำหนดไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก การชำระเงินครั้งแรกจะมีการเรียกเก็บทันทีที่มีการกรอกแบบฟอร์มการเป็นสมาชิกครบถ้วนดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 และการชำระเงินรอบถัดไปจะมีการเรียกเก็บตามวันแห่งปฏิทินที่ตรงกับวันที่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่าง เช่น การเป็นสมาชิกได้ทำขึ้น ณ วันที่ 1 และผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดส่ง ณ วันที่ 5 ดังนั้น การชำระเงินครั้งแรกจะมีการเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 แต่การชำระเงินรอบถัดไปจะมีการเรียกเก็บทุกวันที่ 5 ของเดือน)

7.3 ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ลูกค้ากำหนดได้ และไม่มีการแก้ไขก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรอบถัดไป เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้

7.4 วิธีการชำระเงิน ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการติดต่อเพอร์โก้ ไลท์ และให้ถือว่าลูกค้าอนุญาตให้เพอร์โก้ ไลท์ เรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นต่อไป

7.5 การคืนเงิน

(ก) การคืนเงินทุกคราวจะคืนผ่านวิธีการเดียวกันกับการชำระเงิน และคืนไปยังผู้ชำระเงินเท่านั้น

(ข) เพอร์โก้ ไลท์ ไม่รับประกันว่าการคืนเงินจะเข้าสู่บัญชีของลูกค้าตรงเวลา การดำเนินการคืนเงินขึ้นอยู่กับลำดับกำหนดเวลาการดำเนินการภายในของธนาคารและ/หรือผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์

(ค) การคืนเงินทุกคราวเป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อเพอร์โก้ ไลท์ ยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกโดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพอร์โก้ ไลท์ สงวนสิทธิในการตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิเสธการคืนเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนโดยมีดุลพินิจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว

8. การจัดส่งและรับคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก


8.1 เพอร์โก้ ไลท์ ให้บริการจัดส่งและรับคืนเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่นใดที่เพอร์โก้ ไลท์ ให้บริการเท่านั้น

8.2 ลูกค้าสามารถเลือกวันจัดส่งและรับคืนตามที่ต้องการได้ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพอร์โก้ ไลท์ ไม่อาจรับประกันได้ แต่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดสรรวันและเวลาให้อยู่ภายในระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วันทำการตามคำขอของลูกค้า และจะยืนยันกำหนดการจัดส่งหรือรับคืนผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

8.3 การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดส่งและรับคืนสามารถทำได้โดยการติดต่อเพอร์โก้ ไลท์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนกำหนดการ มิเช่นนั้น อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าว

8.4 ค่าดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำขอของลูกค้าจะมีการเรียกเก็บเป็นเงินจำนวน 990 บาทต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก/ครั้ง เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

8.5 ลูกค้าต้องอยู่ ณ สถานที่จัดส่งหรือรับคืนในวันกำหนดการ ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อในเอกสารการจัดส่งที่ทีมงานเพอร์โก้ ไลท์ ส่งมอบให้ ณ เวลาที่จัดส่ง และให้ถือว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกในสภาพเหมือนใหม่ เว้นแต่ลูกค้าจะได้ระบุหมายเหตุไว้

8.6 ให้เงื่อนไขดังต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ในระหว่างช่วงเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพอร์โก้ ไลท์ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

(ก) เพอร์โก้ ไลท์ ต้องทำงานอย่างปกป้องสุขภาพของลูกค้าและทีมงานของเพอร์โก้ ไลท์ ทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย การใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

(ข) รถบรรทุกส่งของทุกคันต้องติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ ผ้าเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัย และ

(ค) ลูกค้าและ/หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดส่งหรือรับคืนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการนั้น ในกรณีที่ลูกค้าและ/หรือบุคคลใดๆ ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันมีอาการของโควิด-19 จะต้องมีการแจ้งให้เพอร์โก้ ไลท์ ทราบโดยทันที และจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการดำเนินการดังกล่าว เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการดำเนินการจัดส่งหรือรับคืน และเรียกเก็บค่าดำเนินการใดๆ ที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมได้ (ถ้ามี) หากทีมงานของเพอร์โก้ ไลท์ เป็นผู้พบว่ามีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้น

9. การส่งคืนและการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก


9.1 ลูกค้าอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกได้โดยการส่งคำขอถึงเพอร์โก้ ไลท์​

9.2 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกจะต้องถูกส่งคืนในสภาพเช่นเดียวกันกับที่ได้รับการจัดส่ง

9.3 ลูกค้าอาจส่งคืนหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกได้โดยจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม หากมีคำขอส่งไปถึงเพอร์โก้ ไลท์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการจัดส่ง

9.4 ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ส่งคำขอคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกดังที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ลูกค้าจะต้องส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนวันรับคืนที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการจากลูกค้า

9.5 ภายใต้บังคับข้อ 9.3 ลูกค้าสามารถยกระดับหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกโดยการส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเพอร์โก้ ไลท์ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการจากลูกค้าเป็นเงินจำนวน 990 บาทต่อผลิตภัณฑ์/ครั้ง ในกรณีที่ค่าสมาชิกของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าสมาชิกโดยทันที ณ วันที่ลูกค้ามีคำขอ เพื่อความชัดเจน ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะได้รับการคืนเงินใดๆ หากค่าสมาชิกของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนนั้นถูกกว่า

10. กรรมสิทธ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก


10.1 ลูกค้ายอมรับและตกลงว่ากรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกเป็นของ บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด และจะไม่มีการโอนไปยังลูกค้า

10.2 ลูกค้าครอบครองผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกในฐานะตัวแทนที่ได้รับความไว้วางใจและ/หรือผู้รับฝากทรัพย์ของเพอร์โก ไลท์ แล้วแต่กรณี

10.3 ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกได้โดยการติดต่อเพอร์โก้ ไลท์ และชำระส่วนต่างระหว่างค่าสมาชิกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกซึ่งได้ชำระแล้วกับราคาขายปลีกของผลิตภัณฑ์ตามที่เพอร์โก้ ไลท์ กำหนดไว้ในเวลาดังกล่าว ดังที่จะระบุไว้ในใบเสนอราคาของเพอร์โก้ ไลท์

11. หน้าที่ของเพอร์โก้ ไลท์


11.1 เพอร์โก้ ไลท์ ต้องบำรุงรักษา ตรวจสอบ ทำความสะอาดอย่างล้ำลึก ฆ่าเชื้อ และซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ก่อนจัดส่งให้แก่ลูกค้า เพอร์โก้ ไลท์ รับรองว่าจะใช้อะไหล่ซึ่งเป็นของใหม่และเป็นของแท้จาก Herman Miller ในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ และ

11.2 เพอร์โก้ ไลท์ มีหน้าที่ดำเนินการบำรุงรักษาการสึกหรอทั่วไปทั้งหมด อันได้แก่ รอยขีดข่วน สีซีดจาง สิ่งสกปรก รอยเปื้อน และ/หรือชิ้นส่วนที่หลวมหรือเนื้อผ้าที่หย่อนคล้อยซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติและเหมาะสม

12. หน้าที่ของลูกค้า


12.1 ลูกค้าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกตามทางการใช้งานปกติและเหมาะสม และต้องไม่ให้เช่าช่วงหรือให้สิทธิใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเพอร์โก้ ไลท์

12.2 ลูกค้าต้องเก็บ บำรุงรักษา ดูแล และสงวนไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเองตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

12.3 เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกเนื่องจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร การทำลายโดยเจตนา การละเลย สภาพการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามทางปกติ การใช้งานหนักเกินไป และ/หรือการปรับเปลี่ยนให้ผิดไปจากสภาพดั้งเดิมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก และ

12.4 ลูกค้าต้องยินยอมให้เพอร์โก้ ไลท์ หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเพอร์โก้ ไลท์ ตรวจสอบสภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก เมื่อได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างเหมาะสมไม่น้อยกว่า 7 วันจากเพอร์โก้ ไลท์

13. การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก


13.1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกต้องไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่อื่นใดโดยปราศจากการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เพอร์โก้ ไลท์ ไม่น้อยกว่า 7 วัน เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิบอกเลิกการเป็นสมาชิกได้ หากสถานที่ใหม่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่อื่นใดที่เพอร์โก้ ไลท์ ให้บริการ

13.2 ลูกค้าอาจเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกได้ดังต่อไปนี้

(ก) โดยลูกค้า - ลูกค้าต้องเก็บ บำรุงรักษา ดูแล และสงวนไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่งและติดตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือ

(ข) โดยเพอร์โก้ ไลท์ - ลูกค้าสามารถส่งคำขอให้เพอร์โก้ ไลท์ เป็นผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกได้ที่ปุ่ม “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์ ในกรณีนี้จะมีการเรียกเก็บค่าขนส่ง 990 บาทจากลูกค้า

14. การยกเลิกการเป็นสมาชิก


14.1 ลูกค้าสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ในเวลาใดๆ

(ก) ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจำนวนใดๆ หากมีคำขอยกเลิกก่อนการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก

(ข) เว้นแต่กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนวันที่มีการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าอนุญาตให้เพอร์โก้ ไลท์ เรียกเก็บค่าสมาชิกสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปผ่านวิธีการชำระเงินของลูกค้า

(ค) ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างระหว่างค่าสมาชิกของผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกซึ่งได้ชำระแล้วกับค่าสมาชิกขั้นต่ำดังที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะมีการเรียกเก็บทันที ณ วันที่ยกเลิก (ถ้ามี)

(ง) ลูกค้ามีสิทธิใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกต่อไปได้จนถึงวันสุดท้ายของระยะเวลาที่เรียกเก็บเงิน และต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกคืนให้แก่เพอร์โก้ ไลท์ ณ วันและเวลาตามที่เพอร์โก้ ไลท์ กำหนด ดังที่ระบุไว้ในข้อ 8. และ 9.

(จ) เพื่อความชัดเจน เพอร์โก้ ไลท์ มีสิทธิที่จะไม่คืนค่าสมาชิกบางส่วนซึ่งได้ชำระแล้ว ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเป็นสมาชิกและประสงค์จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่เรียกเก็บเงิน

15. การบอกเลิกสัญญา


15.1 เพอร์โก้ ไลท์ อาจบอกเลิกการเป็นสมาชิกเนื่องจากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้ และไม่ดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากเพอร์โก้ ไลท์

15.2 การบอกเลิกการเป็นสมาชิกตามข้อ 15.1 ลูกค้าไม่มีสิทธิได้รับเงินจำนวนใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้วคืน และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกจะต้องส่งมอบคืนแก่เพอร์โก้ ไลท์ ณ วันและเวลาที่เพอร์โก้ ไลท์ กำหนด

การจำกัดความรับผิด


การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิก และการคืนเงินค่าสมาชิกเป็นการเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมีความบกพร่อง

เพื่อความชัดเจน ไม่ว่าด้วยข้อกำหนดใดๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนี้ ความรับผิดสูงสุดของเพอร์โก้ ไลท์ ที่จะมีต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกใดๆ เพื่อความสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาการเป็นสมาชิกแต่ละคราวจะไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่เพอร์โก้ ไลท์ ตามสัญญาการเป็นสมาชิก